Milieu onderzoek
Bodem sanering

Milieu onderzoek

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze procesgecertificeerde medewerkers; volgens onze procescertificaten BRL-SIKB 2000 en BRL-SIKB 7000.

Voorbeelden van onze activiteiten binnen deze regelingen zijn:

  • Het verrichten van milieukundig bodemonderzoek en advies;
  • Het nemen van grondwatermonsters uit peilbuizen, conform AS SIKB 2000 en daarin genoemde normen NEN 5744 en NEN 5745;
  • Bodembescherming;
  • Vloeren/inspecties;
  • Second opinion;
  • Vergunningen / aanvragen.
Zoals vermeld beschikken wij in dit kader over het procescertificaat voor ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ de BRL-SIKB 2000.

Onderdeel van onze werkzaamheden is het verzorgen van de rapportage en afstemming op de eisen van de bevoegde instanties.

Projecten m.b.t. Milieu onderzoek

Bekijk enkele van onze reeds gerealiseerde projecten.